Ten aanzien van het raadplegen en gebruik van deze en andere website(s) van Schouten B.V. en/of Schouten & de Jong Projectontwikkeling B.V. (gezamenlijk: Schouten) gelden de volgende voorwaarden.

Door de website(s) te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken, stemt u in met deze voorwaarden. De op deze website(s) weergegeven informatie is bedoeld als algemene informatie. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De getoonde informatie kan nimmer worden aangemerkt als een aanbod en is niet bedoeld ter vervanging van deskundig persoonlijk advies. Indien zonder nadere verificatie of advies, van de informatie gebruikt wordt gemaakt, geschiedt dit geheel voor eigen rekening en op eigen risico. Schouten wijst u erop dat de op deze website(s) te downloaden stukken af kunnen wijken van de contractstukken welke als bijlage onderdeel uitmaken van de koop- en aannemingsovereenkomst. De contractstukken welke als bijlage op de koop- en aannemingsovereenkomst zijn opgenomen prevaleren te allen tijde boven de op deze website(s) te downloaden stukken.

Schouten garandeert niet dat de website(s) altijd foutloos of ononderbroken functioneert dan wel dat de inhoud altijd juist, volledig en actueel is, zoals weergegeven op uw beeldscherm. De inhoud en functionele werking van de website kunnen zonder nadere aankondiging door Schouten worden gewijzigd zonder dat Schouten hiertoe verplicht kan worden.

Schouten behoudt, dan wel heeft aanspraken op alle rechten, zoals auteursrechten, octrooien en merkrechten inzake de informatie op deze website(s) (waaronder teksten, ontwerpen, grafisch materiaal en logo’s). Behalve het downloaden en printen van de informatie voor niet-commerciële, informatieve, persoonlijke doeleinden, is het niet toegestaan om de inhoud of vormgeving van deze website, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Schouten, te gebruiken, te reproduceren, te bewerken of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken.

In geen geval is Schouten, zijn functionarissen, werknemers of vertegenwoordiger aansprakelijk voor verlies, schade of kosten in welke vorm dan ook, die voortvloeien uit de informatie of het gebruik in de ruimste zin van deze site(s) of andere daarna gekoppelde sites. Schouten aanvaardt in het bijzonder geen enkele aansprakelijkheid wat betreft defecten, virussen en andere onvolkomenheden ten gevolge van de toegang of het gebruik van deze site(s), de informatie die op of middels deze site(s) ter beschikking wordt gesteld, het (oneigenlijk) gebruiken en wijzigen, inzien of vernietigen van informatie die via de site(s) – in welke vorm dan ook – elektronisch aan Schouten wordt gezonden of aan u wordt gezonden, het verlies van gegevens, het downloaden of gebruiken van software die via deze site(s) beschikbaar wordt gesteld , of aanspraken van derden in verband met gebruik van deze site(s).

Op de website(s) van Schouten kan, naast verwijzingen naar websites van aan Schouten gelieerde ondernemingen, tevens worden verwezen naar informatie, producten en diensten van derden. Dit houdt niet in dat Schouten door deze verwijzing naar informatie, producten en diensten van derden instaat voor de inhoud van deze sites, noch dat deze sites zijn verbonden aan Schouten. Wanneer gebruik gemaakt wordt van de geboden informatie, producten en diensten verstrekt door derden geschiedt dit geheel op eigen risico.